Knowledge cover image
31 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติกฎหมาย

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติกฎหมาย

คลิปวิดีโอบันทึกกิจกรรมอบรมความรู้ ความเข้าใจในมิติกฎหมาย เพื่อการเตรียมพร้อมวางแผนดูแลชีวิต ให้อยู่ดีและตายดี พร้อมความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

ชีวามิตรจัดทำกิจกรรม ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติกฎหมาย ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จำนวน 6 บทเรียนต่อเนื่อง และกิจกรรมเสวนาปิดห้องเรียน 1 ครั้ง โดยเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายการทำงานด้านการดูแลแบบประคับประคองและการตายดี ทั้งในส่วนของหน่วยงานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงองค์กรรัฐและภาคประชาชน


คลิปวิดีโอชุดนี้เป็นบันทึกบทเรียนที่ออกแบบหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง และเป็นลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา


บทเรียนที่ 1 สิทธิ - ทางเลือก เพื่อชีวิตระยะท้ายและการตายดี 

วิทยากร: คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพ และจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุข แห่งชาติ (มสช.) และกรรมการสอบสวน (คณะที่ 1) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ คุณไขศรี วิสุทธิพิเนตร Head of Content Creation บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
บทเรียนที่ 2 วางแผนชีวิตระยะท้ายด้วยพินัยกรรมชีวิต

วิทยากร: คุณพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแพทย์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
บทเรียนที่ 3 วางแผนตายดีในแบบที่ต้องการ 

วิทยากร: คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death นักวิชาการอิสระ และกระบวนกรอิสระ ทำงานสร้างเสริมความตระหนักเพื่อการ “อยู่ดีและตายดี” และการเผชิญความตายอย่างสงบ และ คุณเจนจิรา โลชา วิทยากรอิสระ กระบวนกรอิสระ และจิตอาสาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี (ชุมชนกรุณาขะไจ๋ จ.เชียงราย)
บทเรียนที่ 4 จากอย่างไรให้สงบ สบาย ไม่ทรมาน 

วิทยากร: นอ.นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ที่ปรึกษาทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ คุณพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแพทย์ ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
บทเรียนที่ 5 กฎหมายเพื่อจัดการชีวิตและทรัพย์สิน 

วิทยากร: ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และอดีตประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 
บทเรียนที่ 6 เมื่อ “บ้าน” คือทางเลือกที่ต้องการ 

วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร  ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และอุปนายกสมาคมบริบาลระยะท้ายแห่งประเทศไทย 
บทเรียนที่ 7 เสวนาปิดห้องเรียน “ความรู้มิติกฎหมายช่วยวางแผน “ตายดี” ได้อย่างไร”

วิทยากร: คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร และ คุณสุรสา ปุ่นอภิรักษ์ (ชีวามิตร) 
ทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads