knowledge cover
12 สิงหาคม 2565
0
Share
คลังความรู้
วางแผนชีวิตด้วยวิชาชีวิต มิติกฎหมาย

วางแผนชีวิตด้วยวิชาชีวิต มิติกฎหมาย

ถอดบทเรียนจากห้องเรียนชีวิต รวบรวมความรู้เพื่อการวางแผนชีวิตในมิติกฎหมาย

เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

หนังสือ "คู่มือวิชาชีวิต มิติกฎหมาย" เป็นการถอดบทเรียนจากโครงการ "ห้องเรียนชีวิต" กิจกรรม "วิชาชีวิต มิติกฎหมาย" ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำมาเรียบเรียงให้เป็นคู่มืออ่านง่าย สามารถเรียนด้วยตนเองได้ เพื่อวางแผนชีวิตให้ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข"


หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้อย่างครบทุกด้านในมิติกฎหมาย โดยมีลำดับของเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามได้ด้วยตนเอง และใช้ในการเป็นคู่มือเพื่อวางแผนดูแลชีวิต โดยเฉพาะการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) หรือ Living Will 


เนื้อหาสำคัญเริ่มตั้งแต่ความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคอง สิทธิผู้ป่วยที่จะปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย

...หนังสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) หรือ Living Will คืออะไร

...การุณยฆาต คืออะไร

...ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Living Will

...วิธีการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Living Will) ในรูปแบบต่าง ๆ

...วางแผนตายดีในแบบที่ต้องการผ่านการเขียน "สมุดเบาใจ"


นอกจากนี้ ยังนำกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง ในการนำ Living Will มาใช้ในสถานการณ์จริง ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกับนักกฎหมาย 


ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีบทเรียนให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับวางแผนจัดการชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถเตรียมการได้ตั้งแต่ก่อนจาก ซึ่งการวางแผนจัดการทรัพย์สินที่ดีจะทำให้จากไปอย่างสงบ ไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลัง และยังช่วยลดประเด็นขัดแย้งกับคนที่เหลืออยู่ได้หลังบุคคลนั้นจากไป


สุดท้ายเป็นเนื้อหาที่หลายคนให้ความสนใจ คือ การเลือกดูแลแบบประคับประคองและเสียชีวิตที่ “บ้าน” จะมีวิธีการดูแล จัดการความไม่สุขสบายและความเจ็บปวดอย่างไร พร้อมทั้ง Check list ที่ต้องทำเมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน 


"คู่มือวิชาชีวิต มิติกฎหมาย" จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอีกเล่มจากชีวามิตรที่ไม่อยากให้คุณมีไว้ศึเป็นตัวช่วยในการดูแลชีวิตของตนเอง และคนที่คุณรัก


Tags:
การจัดการทรัพย์สิน
Palliative Care
Living Will
ผู้ป่วยระยะท้าย
การุณยฆาต
Advance Care Planning
ศาตราจารย์ ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
รีวิวหนังสือ
Advance Directives
มิติการแพทย์
ผู้สูงวัย
มาตรา 12
มิติกฎหมาย
พินัยกรรมชีวิต
พินัยกรรม
วิชาชีวิต มิติกฎหมาย
วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า
ชีวามิตร
อยู่ดี
ตายดี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
การดูแลแบบประคับประคอง
มิติเศรษฐกิจ
ชีวามิตร
เรื่องโดย
ทีม Content ชีวามิตร
ชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข
COMMENT
ความคิดเห็น 0 รายการ