ชีวิตเป็นเหมือนเพลง
เริ่มจากโน๊ตแรก (การเกิด)
จบด้วยโน๊ตสุดท้าย (การตาย)
เราฉลองกันแต่โน๊ตแรก
ป้าจะมาพูดถึงคุณภาพของ
โน๊ตสุดท้าย

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ชีวิตงดงามเสมอ
“ ความตาย ” คุยกันได้ คุยง่ายกว่าที่คิด

“ ความตาย ”
คุยกันได้ คุยง่ายกว่าที่คิด

ถ้าไม่รู้จัก ความตาย
ก็ไม่รู้ความหมายของชีวิต

ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ถ้าเราเจริญมรณสติอยู่เสมอ
จะไม่มีคำว่า เดี๋ยวก่อน จะมีแต่ เดี๋ยวนี้

พระไพศาล วิสาโล

เจตนาดี ที่มีต่อผู้ป่วย
แต่จะต้องรับรู้
ในความเป็นจริงด้วย
ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อผู้ป่วย
มิใช้สิ่งที่ตัวเรา คิดว่าดีที่สุด

ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ศิลปะความตายสู่ความหมายชีวิต

ศิลปะความตายสู่ความหมายชีวิต

07.06.17
รวมพลังสร้างคุณภาพ ชีวิตปลายทางอันงดงาม

รวมพลังสร้างคุณภาพ
ชีวิตปลายทางอันงดงาม