ชีวามิตร

มิติเศรษฐกิจ

วางแผนชีวิตให้รอบด้าน เพื่ออยู่อย่างไร้กังวล พร้อมจากอย่างหมดห่วง เมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึง


next iconNEXT
ชีวามิตร

มิติจิตใจ

การเดินทางสู่ปลายทาง กับลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข จะเกิดขึ้นจริงได้ เมื่ออยู่อย่างมีความหมาย


next iconNEXT
ชีวามิตร

มิติสื่อสาร/สังคม

เรียนรู้ เข้าใจ เตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมพบความเจ็บป่วย และการจากลา


next iconNEXT
ชีวามิตร

มิติการแพทย์

วางแผนดูแลสุขภาพ เพื่อชีวิตระยะท้ายที่ดี ให้จากไปอย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


next iconNEXT
ชีวามิตร

มิติกฎหมาย

รู้จักสิทธิ ทางเลือก เริ่มวางแผน ลงมือทำ คุณภาพชีวิตดีสร้างได้ ตั้งแต่เกิดจนตาย


next iconNEXT
ชีวามิตร

มิติเศรษฐกิจ

วางแผนชีวิตให้รอบด้าน เพื่ออยู่อย่างไร้กังวล พร้อมจากอย่างหมดห่วง เมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึง


next iconNEXT
ชีวามิตร

มิติจิตใจ

การเดินทางสู่ปลายทาง กับลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข จะเกิดขึ้นจริงได้ เมื่ออยู่อย่างมีความหมาย


next iconNEXT
icon mouse down
ชีวามิตร

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างมีความสุข

ชีวามิตร กัลยาณมิตรที่จะช่วยคุณวางแผนการเดินทางจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต เตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ตลอดจนบริการสุขภาพในระยะท้ายที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในมิติร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์และการจากพราก กฎหมายและทรัพย์สิน เพื่อให้คนไทยทุกคนลงมือสร้างคุณภาพชีวิตที่ “อยู่ดี - ตายดี” ด้วยตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เกี่ยวกับเรา

KNOWLEDGE

ค้นหาความรู้

ดูทั้งหมด


ความรู้ทั้งหมด

DONATE

สนับสนุนโครงการ

ดูทั้งหมด

ชีวามิตร

โครงการฟรีเตียงเพื่อผู้ป่วยจำเป็น

สร้างคุณภาพชีวิตด้วย Palliative Care เพิ่มโอกาสช่วยชีวิตด้วยการฟรีเตียง

ชีวามิตร

โครงการห้องเรียนชีวิตเพื่อ “อยู่ดี – ตายดี”

การให้ความรู้ คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่

ชีวามิตร

โครงการส่ง “คู่มือชีวามิตร” ให้ทุกโรงพยาบาล

จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนมีคู่มือที่ดีในการวางแผนชีวิตจนถึงลมหายใจสุดท้าย


โครงการทั้งหมด

หนังสั้น "สุขสุดท้าย Dying well"

หากเลือกได้ “สุขสุดท้าย” ที่ต้องการในชีวิตคืออะไร พบกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณคิดทบทวนถึงปลายทางของชีวิต หากวันสุดท้ายมาถึง คุณจะตอบความต้องการนั้นอย่างไร

ACTIVITIES

กิจกรรมและอบรมความรู้

11 มิ.ย. 2022
ชีวามิตร
11 มิ.ย. 2022

Family Workshop คุยกันวันนี้ดีที่สุด กับชีวามิตร

กิจกรรมอบรมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) การวางแผนชีวิตเพื่อ “อยู่ดี - ตายดี” ในรูปแบบเวิร์คช็อปสำหรับครอบครัว

16 ก.ค. 2022
ชีวามิตร
16 ก.ค. 2022

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติจิตใจ และมิติสื่อสาร/สังคม

กิจกรรมอบรมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการสื่อสารที่ดีในการดูแลจิตใจ จิตวิญญาณ ในกระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

7 พ.ค. 2022
ชีวามิตร
7 พ.ค. 2022

ศิลป์ส่องธรรม

ชั้นเรียนปั้นพระสำหรับผู้ป่วย – ผู้สูงวัย และส่งต่องานพุทธศิลป์นี้เพื่อมอบหน่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกจิต รู้จักตัวตน ผ่านศิลปะการปั้นพระ

กิจกรรมและอบรมความรู้ทั้งหมด

ชีวามิตร

LIVING WILL

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างสงบ

การใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเอง ในช่วงสุดท้าย ของชีวิต (Living Will) และ กำหนดวิธีการรักษา

CONNECTION

หน่วยงานด้าน Palliative Care

รวบรวมข้อมูลเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ที่สนับสนุนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

หน่วยงานทั้งหมด

ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร

เครือข่ายเพื่อนชีวามิตร

รวบรวมข้อมูลเครือข่ายผู้ให้การดูแลด้านจิตใจ และ ให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา พร้อมการฝึกปฏิบัติ

เครือข่ายทั้งหมด

ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร