Knowledge cover image
11 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. จัดกระเป๋าเงินอย่างไร ให้ดูแลชีวิตได้จนถึงวาระสุดท้าย

จัดกระเป๋าเงินอย่างไร ให้ดูแลชีวิตได้จนถึงวาระสุดท้าย

ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

การวางแผนเรื่องการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายในอนาคต และทำให้เรามองเห็นทิศทางของการวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

1 กำหนดเป้าหมายของชีวิตและค่าใช้จ่าย

...เราจะมีอายุขัยเท่าใด

...เราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

- ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ 

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าใช้จ่ายเหตุฉุกเฉิน


2 พิจารณาแหล่งเงินได้

...เงินได้ในปัจจุบัน

...รายได้ในอนาคต (ถ้ามี)

...เงินออมหลังเกษียณ

...สวัสดิการด้านสุขภาพที่มี


3 วางแผนรายรับ รายจ่าย การออม 

...เทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย = ต้องออมเท่าไหรj

...กำหนดวัตถุประสงค์ในการออม

...เมื่อมีรายได้ = แบ่งเงินใช้กับเงินออม

...ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินช่วยวางแผน เช่น ประกันสุขภาพ ซื้อกองทุนต่างๆ

 

หลักสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ ยิ่งวางแผนได้ดี สิ่งที่สำคัญคือ ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ และยอมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอ เมื่อได้คำตอบในหลักการทั้ง 3 ข้อนี้แล้ว จากนั้นเราก็จะนำมาวางแผนชีวิต ที่ไม่เพียงครอบคลุมแค่หลังเกษียณ แต่ให้ครอบคลุมไปจนถึงสิ้นอายุขัยไว้ล่วงหน้า ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 ทำรายการทรัพย์สิน/หนี้สิน

...วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน หากยังขาดต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่ หากเกินต้องส่งต่อให้ใคร

...อัพเดตรายการทรัพย์สินและหนี้สินบ่อยๆ 

...เตรียมเอกสารสำคัญ เช่น พินัยกรรม 


*ขั้นตอนนี้ยิ่งทำครบถ้วน ยิ่งวางแผนการเงินได้ดี

 

ขั้นตอนที่ 2 คาดการณ์ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

...คาดการณ์อายุขัย

...คำนวณรายได้/คาดการณ์รายจ่ายหลังเกษียณไปจนถึงสิ้นอายุขัย

...ศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล

...แยกประเภทรายจ่ายหลังเกษียณ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ)

...วางแผนตั้งแต่ยังทำงานได้อยู่ แบ่งรายได้เป็นค่าใช้จ่าย เงินสภาพคล่อง และเงินออม

 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนส่งต่อทรัพย์สินให้ทายาท

...วางแผนการส่งต่อโดยใช้รายการทรัพย์สิน และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมรดก และภาษีการให้

...ทำพินัยกรรม เลือกวิธีและเครื่องมือในการส่งต่อ เช่น เก็บทรัพย์สินในรูปแบบกงสี จัดตั้งบริษัท และประกันชีวิต


*ยิ่งทำเร็ว ยิ่งดีทั้งต่อตัวเราและผู้ที่อยู่ข้างหลัง

 

ขั้นตอนที่ 4 สื่อสารให้ลูกหลานได้รับรู้

จัดทำพินัยกรรมชีวิต (Living will) และหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่เราต้องการให้จัดการเรื่องของการดูแลและรักษาแทน เมื่อเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้


มาทดลองวางแผนการเงินในเบื้องต้นกัน เพื่อให้รู้ว่าเราต้องออมเงินเท่าไหร่จึงจะพอถึงวาระท้ายกัน ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/.../caltools/www/html/retirement.htmlทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads