Executive Board

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการ
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • เหรัญญิก สภากาชาดไทย
ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต
 • ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
  (กุมภาพันธ์ 2552 – มิถุนายน 2554)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
  (30 เมษายน 2550 – 28 มกราคม 2553)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
  (2542 - มกราคม 2550)
ประวัติการศึกษา
 • M.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • M.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวิลเลี่ยม
 • B.A. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ