Executive Board

ศาสตราจารย์พิเศษ\nกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

หากไม่รู้จัก ความตาย
ย่อมไม่รู้จักความหมาย
ของการมีชีวิต

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อ่านต่อ

เปรียบชีวิตเป็น บทเพลง
โน้ตตัวสุดท้ายคงสำคัญ
ไม่แพ้โน้ตตัวแรกเช่นกัน

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ อ่านต่อ
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
คุณวิเชียร พงศธร

คุณภาพของ สังคมสูงวัย
จะเกิดขึ้นได้หากเราช่วยกัน
ดูแลความสุขของกันและ
กันในทุกๆวัน

คุณวิเชียร พงศธร อ่านต่อ

ความรัก ความเข้าใจ
และความเอื้ออาทร
ของผู้เป็นที่รักจะช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถเผชิญ ความตาย
ได้อย่างกล้าหาญ และ
จากไปอย่างสงบ

นิชานันท์ วิศิษฎ์ศุภานน อ่านต่อ
นิชานันท์ วิศิษฎ์ศุภานน
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

การเตรียมตัว ก่อนจากลา
ต้องคำนึงถึงภาระรอบด้าน
ที่มีอยู่ โดยเฉพาะความ
พร้อมในเรื่องการเงิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อ่านต่อ

Advisory Board

พระชยสาโรภิกขุ

ยิ่งเราเข้าใจหลักธรรมที่ว่า
ทุกสิ่งเป็นไปตาม เหตุและปัจจัย
และเข้าใจความจริงของกายกับใจ
ความเชื่อเรื่องการดับสูญ
หรือการมีชีวิตนิรันดร์ย่อมจะลดลง

พระชยสาโรภิกขุ

ทำเต็มที่
แต่ไม่ซีเรียส

พระไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล
ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

เจตนาดีที่มีต่อผู้ป่วย
ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับผู้ป่วย
มิใช่สิ่งที่ตัวเราคิดว่าดีที่สุด

ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
เปลี่ยนจากการรักษาให้หายขาดหรือยื้อชีวิต
เป็นการรักษาที่มุ่งเน้น คุณภาพชีวิต
ที่ดีที่สุดของผู้ป่วยเป็นหลัก

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์