ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชัน บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่าง บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) เกี่ยวกับการบริการ การกรอกข้อมูลส่วนตัว โรคประจำตัว ประวัติในการรักษาและความต้องการใด ๆ หรือคุณลักษณะใด ๆ ในการติดต่อ สื่อสารและ รับบริการในแอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ
ข้อ 1 การปรับใช้ข้อกำหนดของการบริการ
วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทฯ (Cheevamitr Official Account) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนด”) มีไว้เพื่อวางข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชีทางการของบริษัทฯ (Cheevamitr Official Account) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชีทางการ”) ซึ่งให้บริการโดยบริษัทฯ
ข้อ 2 คำนิยาม
คำและข้อความที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
 1. 2.1. “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ เพลง รูปภาพ ไฟล์เสียง รหัสคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารและให้ความหมายได้ รวมไปถึงเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงในการเข้ารับบริการ
 2. 2.2. “เนื้อหาจากผู้ใช้” หมายถึง ประวัติส่วนตัว ประวัติในการรักษา ประวัติในการขอรับการรักษา หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ส่ง ส่งผ่าน การกรอกข้อมูล หรืออัปโหลด
 3. 2.3. “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม” หมายถึง เอกสาร ข้อความ ข้อตกลงที่บริษัทฯ ออกหรืออัปโหลด ซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการในแอปพลิเคชัน ภายใต้ชื่อ “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ข้อ 3 การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
คำและข้อความที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
 1. 3.1 ผู้ใช้ที่สมัครเข้าใช้งานทุกรายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดในการให้บริการตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนด โดยผู้ใช้จะสามารถใช้บริการได้ โดยผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ โดยการตกลงยอมรับ เงื่อนไขดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับตลอดการใช้บริการ เว้นแต่มีการยกเลิกการใช้บริการโดยประการใด ๆ
 2. 3.3 เมื่อผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนในแอปพลิเคชันครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยอมรับและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่กำหนดนี้แล้ว
 3. 3.4 กรณีมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ สำหรับการบริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯนั้น เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้
ข้อ 4 การสมัครใช้งาน การยืนยันตัวตน การปฏิเสธการยืนยันตัวตนและการยกเลิก การยืนยันตัวตน
คำและข้อความที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
 1. 4.1 ผู้ใช้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีบัญชีที่สมัครกับทางไลน์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี”) เพื่อใช้งานในการสมัคร สมาชิกบัญชีทางการของบริษัทฯ โดยผู้ใช้ได้สมัครสมาชิกเพื่อขอใช้งานผ่านทางวิธีการและขั้นตอนตามที่บริษัทฯ กำหนด
 2. 4.2 เมื่อผู้ใช้ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ อาจจะดำเนินการยืนยันบัญชีของท่านดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกบัญชีซึ่งได้รับการยืนยันจากบริษัทว่า “บัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว”)
 3. 4.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ามีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับความรู้การสมัคร และรับบริการจากทางบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอของผู้ใช้หากการสมัครดังกล่าว พิสูจน์ได้ว่าเป็นการสมัครเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการจากทางบริษัทฯ อาทิเช่น
  1. (1) ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลเท็จแก่บริษัทฯ
  2. (2) ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจสอบของบริษัทฯ (ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยมาตรฐานดังกล่าว)
  3. (3) ในกรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในการเข้ารับบริการ
  4. (4) นอกจากนี้ ในกรณีผู้ใช้แสดงความคิดเห็น หรือ ถ้อยคำที่สร้างความไม่สบายใจ อึดอัดใจให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ หรือ บริษัทฯ
 4. 4.4 บริษัทฯ สามารถให้การบริการเพิ่มเติมสำหรับบัญชีทางการแก่ผู้ใช้ซึ่งอาจจะมีค่าบริการหรือไม่มีค่าบริการก็ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้การบริการเพิ่มเติมโดยการให้ความยินยอมแก่สัญญาเฉพาะเกี่ยวกับการบริการเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่ง กำหนดขึ้นโดยบริษัทฯ และสมัครขอรับการบริการเพิ่มเติมผ่านทางวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
ข้อ 5 การให้บริการ
คำและข้อความที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
 1. 5.1 ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 2. 5.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ใช้ การสงวนสิทธิ ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น อายุและการระบุตัวตนของผู้ใช้ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
 3. 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯในการใช้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าในเวลาใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีความ จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ใช้ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. 5.4 บริษัทฯ อาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ใช้ตามที่กฎหมายกำหนด
  1. (1) เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
  2. (2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ)
  3. (3) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)
  4. (4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะใน
  5. (5) เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น
ข้อ 6 การปรับปรุงข้อกำหนดนี้
บริษัทฯ สามารถปรับปรุงข้อกำหนดนี้และลักษณะของการบริการ และอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบัญชีทางการได้โดย แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการปรับปรุงดังกล่าวโดยการประกาศหรือการบอกกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นโดย ดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯเท่านั้นหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในกรณีที่ผู้ใช้ยังคงใช้งานบัญชีทางการต่อไป หลังจากการปรับปรุง ให้ถือว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการปรับปรุงข้อกำหนดนี้และลักษณะการบริการ และอื่น ๆ แล้ว
ข้อ 7 บัญชี
 1. 7.1 ผู้ใช้จะต้องจัดการรหัสผ่านสำหรับบัญชีด้วยความรับผิดชอบของตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้ถูกนำไปใช้ โดย ไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกบุคคลอื่นเข้าใช้บริการโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะถือว่าการกระทำใด และทั้งหลายที่ได้กระทำขึ้นผ่านทางรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้นั้นเป็นการกระทำของผู้ใช้ โดยการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 2. 7.2 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือการเสียประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ โดยเป็นการกระทำอันเกิดจากการกระทำที่ได้กระทำผ่านบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 3. 7.3หากผู้ใช้มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีในขอบเขตที่สมเหตุสมผลกับ ทาง บริษัทฯ สามารถร้องขอได้ในบางกรณี เพื่อยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
 4. 7.4 ผู้ใช้สามารถมอบอำนาจตามที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการบัญชีให้แก่บุคคลที่สาม และอาจส่งมอบการดำเนินการบัญชีนั้นให้แก่บุคคลที่สามก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้หรือการกระทำที่ผ่านการดำเนินการของบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวโดยบุคคลที่สาม
 5. 7.5 บริษัทฯ สามารถกำหนดประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชีและสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ และภูมิภาคที่เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท (ซึ่งบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยมาตรฐานดังกล่าว)
ข้อ 8 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. 8.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นลำดับแรก
 2. 8.2 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ อย่างเหมาะสมตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด”
 3. 8.3 บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ข้อ 9 ภาษา กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดฉบับภาษาไทยจะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้ กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ทางการระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้จะต้องถูกพิจารณาโดยศาลไทยที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว
ข้อ 10 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันจากบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจติดต่อกับผู้ใช้ทางอีเมล์หรือโดยการแจ้งหรือประกาศลงบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงยืนยันว่าข้อตกลง การแจ้งการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดหรือส่งให้กับผู้ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้ถือว่าการสื่อสารดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้ยังตกลงยืนยันว่าการส่งข้อความหรือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันมีผลเช่นเดียวกับเอกสารที่ทำเป็นหนังสือและในกรณีที่มีขั้นตอนการดำเนินคดีทางศาลการไกล่เกลี่ยหรือการระงับข้อพิพาทตามบทบัญญัติของกฎหมายสำหรับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้เกี่ยวกับข้อความและการสื่อสารดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่ยกเหตุว่าข้อความและการสื่อสารที่พิพาทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยเอกสารที่ทำเป็นหนังสือและการลงลายมือชื่อจึงไม่มีผลสมบูรณ์และถือว่ามิได้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้ง
ข้อ 11 การจำกัดความรับผิด
 1. 11.1 แอปพลิเคชัน รวมถึง ข้อมูล ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอก เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้ที่ถูกอ้างอิง บริการ หรือ ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้โดยเกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันนั้น ถูกจัดให้ผู้ใช้ “ตามสภาพ” “ตามที่มีอยู่” โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม และบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าแอปพลิเคชันจะปราศจากข้อผิดพลาด จะไม่มีการหยุดชะงัก จะปราศจาก สปายแวร์ มัลแวร์ แอดแวร์ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดอันตราย และบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถแก้ไขเยียวยา กรณีเหตุการณ์ดังกล่าวได้
 2. 11.2 บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนอื่น ๆ ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทฯ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากบริษัทฯ แต่อย่างใด
 3. 11.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยการกระทำของเจ้าหน้าที่ พลเรือนหรือทางการทหาร การกระทำการก่อการร้าย การก่อกวนทางอาญา สงครามการประท้วงหรือข้อพิพาท แรงงานอื่น ๆ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การหยุดชะงักทางโทรคมนาคมหรือบริการอินเทอร์เน็ตหรือบริษัทฯ เครือข่าย ความล้มเหลวของอุปกรณ์ เครื่องมือและหรือซอฟต์แวร์ ความเสียหายอื่น ๆ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมที่สมเหตุสมผลทางการค้าหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของผู้ใช้ ความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่เหลืออยู่เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ
ข้อ 12 การชดใช้ค่าเสียหาย
ใช้ตกลงปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับอนุญาต ของบริษัทฯ สำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าทนายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชัน หรือการใช้แอปพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ เพื่อปกป้องบริษัทฯ จากความเสียหายที่บริษัทฯ มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว และผู้ใช้ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อสู้ข้อกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อเรียกร้อง การถูกดำเนินคดี หรือคดีความใด ๆ เมื่อบริษัทฯ รับทราบถึงสิ่งดังกล่าว
ข้อ 13 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับสิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย วีดีโอ และรูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชันทั้งหมด รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบทั้งหมดของแอปพลิเคชัน ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง และ/หรือทำเพิ่มเพื่อนำไปเผยแพร่ หรือใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในแอปพลิเคชัน
ข้อ 14 การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
แอปพลิเคชันของบริษัทฯ อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และผู้ใช้ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก เนื้อหาที่นำเสนอ หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ดังนั้นผู้ใช้จึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้พบข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมปรากฏบนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแสดงไว้ในส่วนต้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ต่อไป
ข้อ 15 เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้
 1. 15.1 ในกรณีที่แอปพลิเคชันเปิดโอกาสให้ผู้ใช้อัพโหลดเนื้อหา ซึ่งอาจรวมถึง ข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์มีเดียต่างๆ ("เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้") ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิ และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการอัพโหลดเนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้เข้าสู่แอปพลิเคชันของบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้ได้อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้ โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วโลก โดยที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว โดยตลอดอายุการคุ้มครอง ซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยสามารถโอนสิทธินี้ให้แก่ผู้อื่น และให้อนุญาตช่วงได้การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้รับชำระค่าตอบแทนครบแล้ว และซึ่งจะไม่มีการคิดค่าสิทธิกับบริษัทฯ สำหรับการมี บริหาร โอน ทำให้ปรากฏ แสดงต่อสาธารณะ ทำซ้ำ แจกจ่ายจำหน่าย ปรับแต่ง และใช้เนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้ดังกล่าวเพื่อ พัฒนา เสริม จัดให้มี และโฆษณาแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้ยังตกลงด้วยว่าจะสละสิทธิ (และดำเนินการเพื่อให้มีการสละสิทธิ) ในการเรียกร้อง ธรรมสิทธิ์ (moral rights) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้
 2. 15.2 ผู้ใช้ตกลงและยืนยันว่าผู้ใช้จะไม่ อัพโหลด หรือแจกจ่ายสิ่งที่ผู้ใช้รายอื่นได้ส่งมา หรือเนื้อหาที่มีข้อความหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย ไม่เป็นความจริง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือที่วิญญูชนอาจเห็นว่ามีข้อกังขา ก้าวร้าว ไม่สมควร อนาจาร คุกคาม ข่มขู่ น่าอาย น่าหดหู่ หยาบคาย สร้างความเกลียดชัง หรือไม่เหมาะสมไม่ว่าในทางใดก็ตาม
ข้อ 16 ข้อกำหนดทั่วไป
 1. 16.1 การสละสิทธ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรการไม่ได้บังคับสิทธิหรือการล่าช้า ในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์ใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์ดังกล่าว และการใช้สิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์ใดเพียงอย่างเดียวหรือเพียงส่วนเดียว ไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิ อำนาจ หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่ออีกในภายหลัง
 2. 16.2 การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ผิดกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่น ๆ จะไม่ถูกกระทบไปด้วยและจะยังคงมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับได้ต่อไป ผู้ใช้ตกลงยืนยันว่าบริษัทฯ สามารถแก้ไขข้อความส่วนที่ผิดกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับได้ในข้อตกลงและเงื่อนไข ดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการแก้ไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของข้อตกลงและเงื่อนไขเท่าที่กฎหมายอนุญาต ให้ทำได้
 3. 16.3 การโอนสิทธิตามสัญญา ผู้ใช้ไม่อาจโอนสิทธิหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้กับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจโอนสิทธิและหน้าที่ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และผู้ใช้ยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเท่าที่จำเป็น รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นและเมื่อได้รับคำร้องขอจากบริษัทฯ 16.4 เหตุสุดวิสัย บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 4. 16.4 เหตุสุดวิสัย บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เท่าที่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถูกขวางหรือทำให้ล่าช้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) สภาพอากาศ ภัยพิบัติตามธรรมชาติ (ข) การกระทำของศัตรูของประชาชน สงคราม การบุกรุก ความเป็นปรปักษ์ )ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมตามหลักเหตุผลทั่วไป (ค)การห้ามการนำเข้าส่งออก (ง) การหยุดงานประท้วง (จ) ความผิดพลาดหรือการทำลายฮาร์ดแวร์หลักหรือการล่มของซอฟท์แวร์หรือโครงข่าย
คำแนะนำ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อย่างละเอียด การที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ขอให้ผู้ใช้ปฏิเสธการลงทะเบียนในการขอใช้แอปพลิเคชันนี้ทันที