ถาม :

ชีวามิตร มีบริการบ้านพักดูแลผู้ป่วย หรือบริการจัดหา คนดูแลหรือไม่ อยู่ที่ไหน

ตอบ :

ไม่มี