ถาม :

ชีวามิตร ให้บริการอะไร กับประชาชนทั่วไปบ้าง

ตอบ :

ให้ข้อมูลความรู้และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)และผู้ป่วย ระยะท้าย ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงด้านกฎหมาย โดยผ่านช่องทาง
- สื่อออนไลน์สาธารณะ Website, Facebook, Line
- จัดอบรม สัมมนา
- ร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายจัดอบรม สัมมนา