ถาม :

ชีวามิตรมีใครเป็นเจ้าของ / ก่อตั้งมากี่ปี

ตอบ :

คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ์ เห็นความสําคัญของ "คุณภาพความแก่ คุณภาพความเจ็บ คุณภาพความ ตาย" จึงร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ริเริ่มจัดตั้ง บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2560