ถาม :

ชีวามิตร หาทุนดําเนินกิจการจากอะไร

ตอบ :

ชีวามิตรเริ่มดําเนินการโดยอาศัยการระดมเงินทุนตั้งต้นจากสมาชิกผู้ร่วมเจตนารมณ์เดียวกัน โดยใช้ในการ สร้างระบบบริหารงานและจัดกิจกรรมขั้นต้น หลังจากน้ันเราจะมีสินค้าและบริการต่างๆ มานําเสนอเพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป