ถาม :

ทําไมต้องเป็น "วิสาหกิจเพื่อสังคม"

ตอบ :

เราเชื่อในการพึ่งพาตนเอง และเชื่อในการทํางานให้ยั่งยืน (sustainability) จึงเลือกที่จะเป็นวิสาหกิจเพื่อ สังคมแทนที่จะต้ังเป็นมูลนิธิ เพราะวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น นอกจากจะให้ความคล่องตัวในการทํางานแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เราสร้างผลกําไรเพื่อนําไปต่อยอดประโยชน์ต่างๆ ให้กับสังคมได้อีกด้วย