ถาม :

ถ้าต้องการปรึกษาชีวามิตรทําอย่างไร

ตอบ :

มีสองช่องทางคือ อีเมล์และกล่องข้อความเฟสบุ๊คของชีวามิตร
- E-mail: cheevamitr@gmail.com
- www.facebook.com/Cheevamitr/