ชีวามิตรร่วมเป็นวิทยากรในงาน Thailand Sustainability Forum 2019 Fostering Social Enterprises

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยกรรมการ คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน Thailand Sustainability Forum 2019 Fostering Social Enterprises ณ อาคาร CW Tower

คุณสุรสาได้กล่าวถึงบุคคลสำคัญสองท่านคือ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งชีวามิตรขึ้นเพื่อมุ่ง “สนับสนุน“ และ “ผลักดัน” ให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคอง และสามารถวางแผนคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่เหมาะสมกับตนเอง และครอบครัวได้ โดยเป็นการให้ความรู้องค์รวมในทุกมิติ ได้แก่ การแพทย์ กฏหมาย เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ และสังคม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่สมดุล  โดยให้การรักษาพยาบาลตามอาการอย่างเป็นธรรมชาติ สู่การจากไปอย่างสงบ

ขอบข่ายการทำงานหลักของชีวามิตร ได้แก่

 

  • การอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรที่เห็นความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้ายของบุคคลากร
  • การวิจัย การรวบรวมข้อมูล และผลักดันนโยบายเรื่องการดูแลแบบประคับประคองให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในสังคม
  • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ประชาชน และองค์กร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง