อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข รุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญบุคคลผู้มีอิทธิพลทางความคิด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข"
วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
ทุกคนต่างต้องการมีชีวิตที่ดีในทุกจังหวะของชีวิต แม้ในช่วงแห่งความเจ็บป่วยระยะท้ายและเวลาใกล้ตายก็ตาม ทั้งนี้ คุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตและการตายดีเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงท้ายของชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การลงมือเตรียมตัวด้านอื่นในขั้นต่อไปในมิติต่างๆ เช่น การแพทย์ สังคม จิตใจ และเรื่องทางกฎหมาย
 
การขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายให้ครอบคลุมทั่วถึง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากนักสื่อสารความคิด หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย (Influencers/ Opinion Leaders) เพราะเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง เป็นการขับเคลื่อนภาคประชาชน และได้ใช้ทุนที่สังคมมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นกุญแจสำคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตระยะท้ายให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม
     
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมมือกันจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข" เพื่อติดอาวุธความรู้ด้านสุขภาพให้คนไทยให้เข้าถึงข้อมูลความรู้และบริการสาธารณสุขที่จำเป็น สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่วงท้ายให้เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นำไปสู่สังคมที่เอื้อต่อการจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 
 
>> กำหนดการอบรม <<
 
9.00-9.15 น.  ลงทะเบียน 
9.15-9.30 น.  แนะนำตัว ทำความรู้จักกัน              
 
9.30-10.15 น. ชมภาพยนต์สั้นเรื่อง  “extremist” ถ่ายทำจากเรื่องจริงของหลายครอบครัว ขณะที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจในช่วงวิกฤตของชีวิตคนไข้ พร้อมพูดคุย วิเคราะห์ โดยโดยพว. อมรพันธุ์ ธานีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
                                                  
พัก 15 นาที
 
10.30-12.00 น. บรรยาย กตัญญูหมื่นลี้ สิทธิทางกฏหมายและการจัดการร่างกายและทรัพย์สิน 
โดย ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส คณะนิติศาสตร์และที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
พักเที่ยง
                                                      
13.00 -14.30 น. บรรยายการดูแลระยะท้าย palliative care การรักษาที่ไร้ประโยชน์ โดย นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
14.30 - 15.10 น. ชวนทำ living will โดย พว. อมรพันธุ์ ธานีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 
เบรค 10 นาที
 
15.20 -16.00 น. ออกแบบ advance care plan การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าของตัวเอง

โดยพว. อมรพันธุ์ ธานีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 
16.00 น. จบกิจกรรม
 
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม++++
 
ชมภาพกิจกรรมได้ที่
 
>> เกี่ยวกับโครงการ <<
 
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ องค์กรธุรกิจภาคเอกชนที่ประกอบกิจการด้านการสนับสนุนคุณภาพชีวิตช่วงท้ายและการตายดี ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนดูแลสุขภาพช่วยท้าย สนับสนุนความช่วยเหลือด้านการดูแลระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในสังคมไทย
 
คุณภาพชีวิตระยะท้าย คือ ภาวะความเป็นอยู่ที่ผู้ป่วยมีความสุขสบายทั้งร่างกาย จิตใจ ตามเงื่อนไขของโรคและอาการ สามารถจัดการชีวิตให้ตอบสนองความต้องการและปลดเปลื้องสิ่งที่ยังวิตกกังวลในเวลาที่เหลืออยู่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เข้าถึงคุณค่าส่วนลึกของชีวิต เมื่อถึงเวลาจากไปก็สามารถละวางชีวิตได้อย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
1. Influencers/ Opinion Leaders หมายถึง กลุ่มผู้มีอิทธิพลด้านการสื่อสารความคิดต่อผู้ติดตามจำนวนมาก เช่น กลุ่มคนทำงานวงการสื่อสารมวลชน วงการบันเทิง วงการนักเขียน วงการข่าว รวมไปถึงครูอาจารย์ ผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาค เป็นต้น
 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องอาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

 
3. หลังจากการอบรม ขอให้ท่านนำสาระความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปเผยแพร่ในช่องทางตามความถนัดและตามความเห็นสมควรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้ติดตามในเฟซบุค ทวิตเตอร์ ผู้ติดตามอ่านบทความ ดูวีดีโอ ผู้ติดตามสื่อวิทยุหรือเสียงตามสาย หรือสอดแทรกกับการจัดงานวิชาการ งานอบรมสัมนา เป็นต้น
 
***จำกัดให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ เพียง 20 ท่านเท่านั้น
 
สนใจร่วมเรียนรู้และเป็นผู้นำในการเผยแพร่ไปกับเรา สมัครได้ที่ : คุณปุ้ย 089-816-3116
 
การเดินทางไปโรงแรมตะมาลี จ.นครศรีธรรมชาติ
 
 
จัดโดย ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
Line: @cheevamitr
 

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง