Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง

ในปัจจุบันมีความต้องการบริการสูงยิ่งขึ้นจากวิกฤตสังคมผู้สูงอายุและภาวะการพึ่งพิง ตลอดจนปัญหาผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเรื้อรังที่ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมตัว

บ.ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จก. ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนา “Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง ”

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเปิดเผยความจริง 3 ประการอันไม่มีใครคาดการณ์ถึง ทั้งในมิติทางการแพทย์ มิติทางด้านกฎหมาย และในมิติของผู้ดูแลใกล้ชิด

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางลิงก์นี้ค่ะ ลงทะเบียน (ไม่มีค่าธรรมเนียม)