Teaser “วิชาชีวิต” บทที่ 10: Pain Management

“วิชาชีวิต  บทที่ 10: Pain Managementโดยรศ.พญ.ศรีเวียงไพโรจน์กุลหัวหน้าศูนย์การุณรักษ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพระอาจารย์ครรชิตอกิญจโนเจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรมจ.ชัยภูมิ
 
ความทุกข์ทรมานของจากความเจ็บป่วยมีทั้งทรมานจากทางกายและทางจิตใจ(suffering)
วิธีการจัดการกับอาการทุกข์ทรมาน ทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Morphine
 
เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.

VDO ที่เกี่ยวข้อง