activity cover
15 ตุลาคม 2566
0
Share

กิจกรรม

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติจิตใจ และมิติสื่อสาร/สังคม

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติจิตใจ และมิติสื่อสาร/สังคม

รับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย


🔸เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸รับจำนวน 300 ท่าน


ช่วงเวลาการรับสมัคร

🔸เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2566

🔸ประกาศรายชื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566

🔸ส่ง Link Zoom ของบทเรียนที่ 1 และ Pre Test (บททดสอบก่อนเรียน) ให้ทางอีเมล ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566


ช่วงเวลาจัดอบรม

🔸ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 28 ตุลาคม - 2 ธันวาคม 2566

🔸เวลา 13:00 -15:00 น.


รูปแบบกิจกรรม

🔸สัปดาห์ที่ 1 - 6 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting


รายละเอียดบทเรียน


บทเรียนที่ 1 มิติจิตใจ/จิตวิญญาณ มิติสื่อสาร/สังคม ในการดูแลแบบประคับประคอง

  • ดร.นพ.สกล สิงหะ

หัวหน้าประธานหน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


วันเสาร์ 28 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 -15:00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting

   

บทเรียนที่ 2 อาสาดูแลใจ

  • คุณอรทัย ชะฟู

จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายวันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13:00 -15:00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 3 สื่อสารอย่างไรให้ใจถึงใจ

  • พ.อ.หญิง ดร.จิตรวีณา มหาคีตะ

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า


วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13:00 -15:00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 4 ดูแลใจให้จากอย่างหมดห่วง (การดูแลกาย+ใจผู้สูงอายุ)

  • นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

ผู้อำนวยการ รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home International และนายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุไทย (SHSTA)


วันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13:00 -15:00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 5 เตรียมเสบียงใจก่อนจากลา

  • พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน)

เจ้าอาวาสวัดวีรวงศาราม จ.ชัยภูมิ


วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13:00 -15:00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 6 สูญเสียแบบไม่เสียศูนย์

  • อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์

แพทย์ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันเสาร์ 2 ธันวาคม 2566

เวลา 13:00 -15:00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม:

1. เมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จะปิดรับสมัครทันที

2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติทันทีหลังสมัคร (โดยไม่ต้องตอบกลับเพื่อยืนยันตัวตน)

3. หากสมัครแล้วไม่ได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ รบกวนตรวจสอบอีเมลและแก้ไขอีเมลได้ที่ "ข้อมูลส่วนตัว" บนเว็บไซต์ และกดสมัครใหม่อีกครั้ง

4. ผู้สมัครจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของตนเองแล้วว่า สามารถเข้าเรียนต่อเนื่องจนครบทั้ง 6 สัปดาห์ได้เท่านั้น (ไม่รวมงานเสวนาปิดห้องเรียนแบบ Onsite)

5. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามทั้ง 2 แบบฟอร์ม ดังนี้ แบบทดสอบก่อนเริ่มเรียนบทเรียนที่ 1 และแบบทดสอบหลังจบบทเรียนที่ 6 (โดยผู้ที่ตอบแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน ครบทั้ง 2 ฉบับ จะได้รับประกาศนียบัตรจากชีวามิตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
สนับสนุนกิจกรรมโดย
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร

LIVING WILL

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างสงบ

การใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเอง ในช่วงสุดท้าย ของชีวิต (Living Will) และ กำหนดวิธีการรักษา

ชีวามิตร

DONATION

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

DONATE